DO STARTU EKIDENU ZOSTAŁO:

Regulamin

Regulamin XVII Ekidenu

 1. Organizator
  1. Organizatorem XVII Sztafety Maratońskiej Ekiden 2023 jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem: 0000152754.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48 22) 226 21 00, mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”,
   Grochowska 8c, 04-217 Warszawa.
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 20 maja 2023 roku w Parku Kępa Potocka w Warszawie.
  2. Start biegu nastąpi w ośmiu falach:
   1. I fala – godz. 9:00 (250 sztafet)
   2. II fala – godz. 9:20 (50 sztafet)
   3. III fala godz. 9:40 (50 sztafet)
   4. IV fala – godz. 10:00 (50 sztafet)
   5. V fala – godz. 10:20 (50 sztafet)
   6. VI fala – godz. 10:40 (50 sztafet)
   7. VII fala – godz. 11:00 (50 sztafet)
   8. VIII fala – godz. 11:20 (50 sztafet)

   Wyboru fali dokonuje kapitan w formularzu zgłoszeniowym. Nie ma możliwości startu w innej fali, niż wybrana w zgłoszeniu.

  3. Długość trasy: 42,195 km. Długość poszczególnych zmian: 7,195 km; 10 km; 10 km; 5 km; 5 km; 5 km.
  4. Bieg będzie rozgrywany na pętli o długości 5 km.
  5. Trasa będzie oznaczona znakami co 1 kilometr.
  6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie https://ekiden.pl/. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 3. Limit czasu
  1. Sztafety startujące w falach I-VII obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godziny 30 minut liczony od startu danej fali. Sztafety startujące w fali VIII obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny 15 minut liczony od startu fali.
  2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 15 lat.
  2. Sztafeta musi składać się z 6 osób, które pokonują dystanse wskazane w regulaminie (we wskazanej kolejności).
  3. Jedna osoba może startować tylko na jednej zmianie danej sztafety.
  4. Jedna osoba może startować w więcej niż jednej sztafecie, jednak start w każdej dodatkowej sztafecie wiążę się z pokonaniem kolejnego dystansu.
  5. Wszystkie sztafety startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów lub skorzystać z opcji Wysyłki Pakietu Startowego (której zasady określone są w rozdziale VI niniejszego regulaminu). Weryfikacji w Biurze Zawodów może dokonać kapitan sztafety (osoba zgłaszająca sztafetę) lub osoba pisemnie upoważniona przez kapitana.
  6. Niezależnie od wybranego rodzaju weryfikacji, do jej przeprowadzenia niezbędne jest przedstawienie:

   1. karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) podpisanej przez wszystkich członków sztafety
   2. pisemnych zgód rodziców/opiekunów (stanowiących załącznik do karty startowej) dla wszystkich niepełnoletnich członków sztafety.

   Biuro Zawodów będzie się mieściło w Parku Kępa Potocka.
   Godziny pracy Biura Zawodów:
   19 maja 2023 (piątek) – 15:00 – 19:00
   20 maja 2023 (sobota) –   8:00 – 11:00

  7. W Biurze Zawodów kapitanowie otrzymują pakiety startowe dla całej sztafety, zawierające m.in.: numery startowe, agrafki i pamiątkowe koszulki (zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 28.04.2023 r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.
  8. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  9. Dystansów poszczególnych zmian nie można zmieniać.
  10. O ostatecznym składzie sztafety i kolejności zawodników na poszczególnych zmianach decyduje kapitan w formularzu zgłoszeniowym. Dane te można edytować on-line do 15.05.2023 r. lub osobiście w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Nie jest możliwa zmiana składu i kolejności po odbiorze pakietu startowego.
  11. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
  12. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.
  13. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, World Athletics oraz niniejszy regulamin.
  14. Zgodnie z wytycznymi PZLA, uczestnicy reprezentujący Rosję i Białoruś wykluczeni są z udziału w XVII Ekidenie. Wyjątkiem są Uczestnicy narodowości białoruskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce i prześlą skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com. Zawodnicy ci startują nie reprezentując żadnego kraju.
  15. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
  16. Kapitan sztafety (lub osoba przez niego wyznaczona) ma obowiązek udziału w odprawie, która odbędzie się on-line w tygodniu poprzedzającym bieg.
  17. W strefie startu, bezpośrednio przed startem danej fali każda sztafeta otrzyma pałeczkę sztafetową, wewnątrz której umieszczony jest chip do pomiaru czasu (jakakolwiek ingerencja – w tym usunięcie chipa jest zabroniona). Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową następnemu zawodnikowi w sztafecie w strefie zmian. Zgubienie pałeczki i zakończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację zespołu.
 5. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: https://ekiden.pl/ i https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  3. Do udziału w XVII Ekidenie można zgłosić się, wybierając jedną z dwóch ścieżek:
   1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową.
   2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje osobny regulamin.
  4. Organizator ustala limit startujących sztafet na 600.
  5. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 10.05.2023 r. Po tym terminie nie należy również dokonywać nowych płatności (nawet gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w terminie).
  6. Zgłoszenia sztafet, które do dnia 10.05.2023 r. nie wniosły opłaty lub nie zebrały wymaganej kwoty (zależnie od wybranej ścieżki rejestracji), zostaną po tym dniu usunięte.
  7. Zwolnione w ten sposób miejsca zostaną przeznaczone do rejestracji uzupełniającej, która będzie trwała od 11.05.2023 r. do 18.05.2023 r. W rejestracji uzupełniającej można wybrać wyłącznie ścieżkę tradycyjną.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitów wskazanych w punkcie V. 4. W takiej sytuacji zawieszona zostanie również możliwość dokonywania wpłat.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitów.
  10. Kapitan wybiera w formularzu zgłoszeniowym jedną z dostępnych fal startowych. Wybranie ścieżki charytatywnej powoduje „rezerwację” miejsca w danej fali do 10.05.2023 r. Rejestracja w ścieżce tradycyjnej bez dokonania opłaty nie powoduje rezerwacji miejsca w danej fali. W przypadku wyczerpania miejsc w danej fali, Organizator gwarantuje sobie prawo do przeniesienia wszystkich nieopłaconych zgłoszeń (ze ścieżki tradycyjnej) do kolejnej fali z dostępnymi miejscami.
 6. Wysyłka pakietu startowego
  1. Sztafety uczestniczce w XVII Ekidenie mogą skorzystać z możliwości wysyłki Pakietu Startowego.
  2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o. http://www.dhl.com/pl-pl przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy, agrafki, pamiątkowe koszulki – zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego oraz wybrane opcje dodatkowe) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
  3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35zł (brutto) za jedną sztafetę.
  5. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 10 maja 2023 r.
  6. Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 10 maja 2023 r. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 12 maja 2023 r. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.
  7. Wysyłki będą realizowane na około tydzień przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 16 maja 2023 r., Kapitan powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
  8. Sztafeta korzystająca z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.
 7. Opłaty
  1. Każda sztafeta uczestnicząca w XVII Ekidenie ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Wyjątek stanowią sztafety uczestniczące w akcji #BiegamDobrze, które obowiązuje procedura opisana w osobnym REGULAMINIE. Na opłatę startową składa się pakiet startowy (punkt IV. 6. Regulaminu), a także obsługa zawodnika przed, w trakcie i po zawodach, najem i/lub kupno infrastruktury niezbędnej do organizacji biegu, a także utrzymanie strony internetowej rejestracji online na Zawody oraz strony internetowej Zawodów.
   Stawi opłaty startowej wynoszą:

     Koszt opłaty startowej (brutto)
   do 10 maja 2023 r. (rejestracja podstawowa) 540 zł / sztafeta
   od 11 maja 2023 r.  (rejestracja uzupełniająca) 648 zł / sztafeta

    

     Koszt koszulki (brutto)
   Koszulka bawełniana 49 zł / Uczestnik

    

   Kapitan sztafety może także poszerzyć pakiet startowy o opcje dodatkowe:

     Koszt opcji dodatkowej (brutto)
   Rękawki do biegania 360 zł / sztafeta (6 kpl.)
   Plecaki New Balance 738 zł / sztafeta (6 szt.)

    

   Pula koszulek jest ograniczona. Jeżeli Kapitan wybrał w formularzu zgłoszeniowym koszulki, nie wniósł opłaty startowej w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, a stan wolnych koszulek jest niski, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranych (nieopłaconych) koszulek ze zgłoszenia, o czym poinformuje Kapitana droga mailową.

   Sztafety, które dokonały opłaty startowej po 14 maja 2023 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

  2. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/. Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Regulamin PayU.
  3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwie sztafety na liście startowej na stronie https://ekiden.pl/. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie:(+48 22) 266 21 00 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com.
  4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu (na inny bieg lub inną sztafetę).
  6. Chęć otrzymania Faktury Pro-Forma należy zgłosić mailowo na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. W przypadku chęci otrzymania Faktury Pro-Forma nie należy zaznaczać opcji „Faktura” w formularzu zgłoszeniowym.
  7. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu kapitana sztafety w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 8. Depozyty
  1. Uczestnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 9. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas XVII Ekidenu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacja sztafet charytatywnych (zgłoszonych do akcji #BiegamDobrze)
   3. Klasyfikacje dodatkowe – sztafeta może wybrać maksymalnie jedną klasyfikację w której chce brać udział:
    • Banków
    • Firm Ubezpieczeniowych
    • Firm Consultingowych
    • Firm FMCG
    • Firm IT
    • Firm Telekomunikacyjnych
    • Kancelarii i firm prawniczych
    • Klubów i Stowarzyszeń Sportowych
    • Służba Zdrowia
    • Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sztafet Firmowych (zasady reguluje osobny regulamin)
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
  3. Wszystkie klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera dla danej fali) rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu)*.
  4. Nieoficjalne wyniki danej tury zostaną zamieszczone na stronie https://ekiden.pl/bezpośrednio po jej zakończeniu. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie https://ekiden.pl/ bezpośrednio po biegu.
  5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 22 maja 2023 r. do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 5 czerwca 2023 r.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 10. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą XVII Ekiden otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Sztafety które zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie X. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie reklamacje Uczestnik wnosi do 7 dni od daty odebrania pakietu startowego. Uczestnik po odebraniu pakietu startowego powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Uczestnik odpowiedź na reklamację otrzyma niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jej wniesienia.
  2. Przebywanie na trasie XVII Ekidenu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  4. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu.
  5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
  6. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  7. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.
  8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom Ekidenu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  10. Umieszczanie materiałów reklamowych oraz wszelkich innych materiałów informacyjnych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych i informacyjnych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi XVII Ekidenu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
  12. Uczestników biegu i osoby przebywające na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz zachowań wzywających do przemocy oraz noszenia i prezentowania symboli nawołujących do agresji lub popierających działania wojenne. Osoby łamiące zakaz będą usuwane z trasy i terenu wydarzenia.
 13. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego (SARS-CoV-2)
  1. Organizatorowi przysługuje prawo do:
   1. zmiany daty biegu
   2. zmiany godziny biegu
   3. wprowadzenia podziału lub rezygnacji z podziału biegu na tury i/lub fale startowe
   4. zmiany trasy biegu (w tym rozegrania biegu na pętli)
   5. wprowadzenia limitu uczestników
   6. wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren miasteczka biegowego, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa na terenie miasteczka biegowego, itp.)
   7. zmiany liczby i zaopatrzenia punktów odświeżania / odżywiania

   oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

  2. O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), organizator będzie informował na bieżąco na stronie internetowej https://ekiden.pl/ . O kluczowych zmianach dotyczących ew. możliwości udziału w biegu, organizator poinformuje poszczególnych uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.
  3. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, organizator ogłosi zasady przydzielania miejsc w biegu. Przy ustalaniu zasad, organizator może kierować się takimi przesłankami jak: wybrana ścieżka rejestracji, potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie), status szczepienia przeciw SARS-CoV-2 oraz kolejność zgłoszeń. Organizator może również zdecydować o przeprowadzeniu losowania.
  4. W przypadku zmiany terminu biegu (pkt. XII. 1. i.) lub ograniczenia liczby uczestników skutkującym brakiem możliwości udziału w biegu (pkt. XII. 3.), uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona (w przypadku przenoszenia opłaty z innego biegu lub innego uczestnika – środki pozostają do wykorzystania na inny bieg w przyszłości). Za zmianę terminu nie uważa się rozegranie biegu w kilku turach – o ile część z nich zostanie przeprowadzona w pierwotnie planowanym dniu. Inne zmiany organizacyjne nie są podstawą do ubiegania się o zwrot opłaty startowej.

* zmiana z dnia 2023/05/11
 

Załącznik nr 1 do
Regulamin XVII Ekidenu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w ty będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
 
 
 
 

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski Sztafet Firmowych w ramach XVII Ekidenu

 1. Wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje regulamin XVII Ekidenu.
 2. W Mistrzostwach mogą startować drużyny reprezentujące firmy (rozumiane jako dowolna forma organizacyjna będąca pracodawcą), w tym firmy zagraniczne i ich przedstawicielstwa.
 3. Jedna firma może być reprezentowana przez dowolną liczbę drużyn
 4. W każdej sztafecie biorącej udział w Mistrzostwach muszą startować MINIMUM dwie kobiety.
 5. Reprezentantami firmy (uczestnikami sztafety) mogą być: pracownicy etatowi firmy, osoby pracujące dla tych firm na zasadzie samozatrudnienia oraz inni współpracownicy działający na co dzień pod marką firmy.

 
 
 
 
 

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach XVII Ekidenu

 1. Kapitan, w momencie zgłaszania sztafety do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjnej – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywnej – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji Biegam Dobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 4 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, Fundacja DKMS.
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (klasyfikacje dodatkowe, rozmiary koszulek itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Kapitan otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Sztafetom, które do 10 maja 2023 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 1200 złotych nadawany jest numer startowy XVII Ekidenu. Koszt startu sztafety pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Uzyskany w ten sposób numer startowy wraz ze startowym pakietem charytatywnym na XVII Ekiden nie podlega zwrotowi ani możliwości przeniesienia na inną sztafetę lub inny bieg.
 6. Zbiórki sztafet które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 10 maja 2023 r.
 7. Zbiórki sztafet które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 31 maja 2023 r.
 8. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 9. Kapitan sztafety w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 8.
 10. Uczestników akcji Biegam Dobrze obowiązuje regulamin XVII Ekidenu.