DO STARTU EKIDENU ZOSTAŁO:

REGULAMIN

 XII Ekiden – regulamin

 1. Organizator

  1. Organizatorem XII Sztafety Maratońskiej Ekiden 2016 jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.

  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 06-08.05.2016r.), mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa

 2. Termin i miejsce

  1. Bieg odbędzie się w dniach 7-8 maja 2016 roku w Parku Szczęśliwickim w Warszawie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca rozgrywania biegu.

  2. Start biegu nastąpi w czterech turach:

   1. I tura – 7 maja 2016, godz. 9:00

   2. II tura – 7 maja 2016, godz. 14:00

   3. III tura – 8 maja 2016, godz. 9:00

   4. IV tura – 8 maja 2016, godz. 14:00

   Wyboru tury dokonuje kapitan w formularzu zgłoszeniowym. Nie ma możliwości startu w innej turze, niż wybrana w zgłoszeniu.

  3. Długość trasy: 42,195 km. Długość poszczególnych zmian: 7,195km; 10km; 10km; 5km; 5km; 5km.

  4. Bieg będzie rozgrywany na pętli o długości 2,5km.

  5. Trasa będzie oznaczona znakami co 0,5 kilometra.

 3. Limit czasu

  1. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godziny 30 minut.

  2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

  3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

 4. Uczestnictwo

  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 15 lat.

  2. Sztafeta musi składać się z 6 osób, które pokonują dystanse wskazane w regulaminie (we wskazanej kolejności).

  3. Jedna osoba może startować tylko na jednej zmianie danej sztafety.

  4. Jedna osoba może startować w więcej niż jednej sztafecie, jednak start w każdej dodatkowej sztafecie wiążę się z pokonaniem kolejnego dystansu.

  5. Wszystkie sztafety startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów. Weryfikacji dokonuje kapitan sztafety (osoba zgłaszająca sztafetę) lub osoba pisemnie upoważniona przez kapitana. W celu weryfikacji należy przedstawić w Biurze Zawodów:

   1. kartę startową (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) podpisaną przez wszystkich członków drużyny

   2. pisemne zgody rodziców/opiekunów (stanowiące załącznik do karty startowej) dla wszystkich niepełnoletnich członków drużyny.

   Biuro Zawodów będzie się mieściło w Parku Szczęśliwickim.

   Godziny pracy Biura Zawodów:

   6 maja 2016 (piątek) – 15:00 – 19:00

   7 maja 2016 (sobota) – 8:00 – 18:00

   Uwaga! W dniu 8 maja istnieje możliwość odbioru Pakietów Startowych tylko przez drużyny spoza Warszawy, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia na adres: info@maratonwarszawski.com

  6. W Biurze Zawodów kapitanowie otrzymują pakiety startowe dla całej drużyny, zawierające m.in.: numery startowe, agrafki i pamiątkowe koszulki. Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 15.04.2016r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.

  7. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

  8. Dystansów poszczególnych zmian nie można zmieniać.

  9. O kolejności zawodników na poszczególnych zmianach decyduje kapitan w formularzu zgłoszeniowym. Dane te można edytować on-line do 02.05.2016r. lub osobiście w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Nie jest możliwa zmiana kolejności po odbiorze pakietu startowego.

  10. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).

  11. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.

  12. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.

  13. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.

  14. Kapitan Sztafety (lub osoba przez niego wyznaczona) ma obowiązek udziału w odprawie, która odbędzie się pół godziny przed startem danej tury. Podczas odprawy każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową. Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową następnemu zawodnikowi w drużynie w strefie zmian. Zgubienie pałeczki i zakończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację zespołu.

 5. Zgłoszenia

  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.ekiden.pl i rejestracja.maratonwarszawski.com oraz listownie na adres podany w punkcie I.2.

  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

  3. Do udziału w 12. Ekidenie można zgłosić się, wybierając jedną z dwóch ścieżek:

   1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową.

   2. charytatywną – biorąc udział w akcji „Biegam Dobrze”, którą reguluje osobny regulamin dostępny TUTAJ.

  4. Organizator ustala limit startujących drużyn na 1.000 (po 250 w turze) z czego 700 drużyn (po 175 w turze) może zarejestrować się wybierając ścieżkę tradycyjną, a 300 (po 75 w turze) może zarejestrować się wybierając ścieżkę charytatywną.

  5. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 03.04.2016r. Po tym terminie nie należy również dokonywać nowych płatności (nawet gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w terminie).

  6. Zgłoszenia drużyn, które do dnia 03.04.2016r. nie wniosły opłaty lub nie zebrały wymaganej kwoty (zależnie od wybranej ścieżki rejestracji), zostaną po tym dniu usunięte.

  7. Zwolnione w ten sposób miejsca zostaną przeznaczone do rejestracji uzupełniającej, która będzie trwała od 05 do 10 kwietnia 2016r. W rejestracji uzupełniającej można wybrać wyłącznie ścieżkę tradycyjną.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitów. W takiej sytuacji zawieszona zostanie również możliwość dokonywania wpłat.

  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitów.

  10. Kapitan wybiera w formularzu zgłoszeniowym jedną z dostępnych tur biegu. Wybranie ścieżki charytatywnej powoduje „rezerwację” miejsca w danej turze do 03.04.2016r. Rejestracja w ścieżce tradycyjnej bez dokonania opłaty nie powoduje rezerwacji miejsca w danej turze. W przypadku wyczerpania miejsc w danej turze dostępnych w ramach ścieżki tradycyjnej, Organizator gwarantuje sobie prawo do przeniesienia wszystkich nieopłaconych zgłoszeń (ze ścieżki tradycyjnej) do kolejnej tury z dostępnymi miejscami.

  11. Zmiana rodzaju rejestracji (z charytatywnej na tradycyjną lub odwrotnie) możliwa jest wyłącznie pod warunkiem dostępności miejsc w docelowej ścieżce rejestracji

 6. Opłaty

  1. Podstawowa opłata startowa dla drużyn wybierających tradycyjną ścieżkę rejestracji wynosi 400zł.

  2. Opłata startowa dla drużyn zgłaszających się w rejestracji uzupełniającej wynosi 600zł

  3. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego). Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest firma Krajowy Integrator Płatności, będący operatorem serwisu https://tpay.com/. Wszystkie dane (w tym numery kart kredytowych) klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności, jak certyfikat 128 bit SSL.

   lub przelewem na konto:

   Nr konta: Bank BPH – 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704

   Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski

   Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa – Wesoła

   Tytuł wpłaty: Opłata startowa Ekiden nr zamówienia: XXXXX – nazwa sztafety.

  4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwie sztafety na liście startowej na stronie www.ekiden.pl. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com

  5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.

  6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

  7. Chęć otrzymania Faktury Pro Forma należy zgłosić mailowo na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com

  8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura zostanie wygenerowana automatycznie i będzie do pobrania z profilu kapitana.

   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 7. Depozyty

  1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

  2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

 8. Klasyfikacje i wyniki

  1. Wyniki końcowe powstaną przez złączenie wyników wszystkich tur.

  2. Podczas XII Ekidenu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

   1. Klasyfikacja generalna

   2. Klasyfikacja sztafet charytatywnych (zgłoszonych do akcji „Biegam Dobrze”)

   3. Klasyfikacje dodatkowe – sztafeta może wybrać maksymalnie jedną klasyfikację w której chce brać udział:

    • Banków

    • Firm Ubezpieczeniowych

    • Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sztafet Firmowych (zasady reguluje osobny regulamin dostępny TUTAJ)

  3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.

  4. Wszystkie klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

  5. Nieoficjalne wyniki danej tury zostaną zamieszczone na stronie www.ekiden.pl bezpośrednio po jej zakończeniu. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.ekiden.pl po zakończeniu wszystkich tur.

  6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 10 maja 2016r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 18 maja 2016r.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 9. Nagrody

  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą  XII Ekiden otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

  2. Drużyny które zajmą miejsca I-III w końcowych wynikach, otrzymają puchary.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

 10. Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.

  2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).

  3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie X.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

  4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.

 11. Postanowienia końcowe

  1. Przebywanie na trasie 12. Ekidenu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

  2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

  3. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.

  4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.

  5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

  6. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.

  7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom 12. Ekidenu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

  8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 12. Ekidenu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

 

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski sztafet firmowych w ramach 12. Ekidenu

 1. Wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje regulamin 12. Ekidenu.
 2. W Mistrzostwach mogą startować drużyny reprezentujące firmy (rozumiane jako dowolna forma organizacyjna będąca pracodawcą), w tym firmy zagraniczne i ich przedstawicielstwa.
 3. Jedna firma może być reprezentowana przez dowolną liczbę drużyn.
 4. W każdej sztafecie biorącej udział w Mistrzostwach muszą biec MINIMUM dwie kobiety.
 5. Reprezentantami firmy (uczestnikami sztafety) mogą być: pracownicy etatowi firmy, osoby pracujące dla tych firm na zasadzie samozatrudnienia oraz inni współpracownicy działający na co dzień pod marką firmy.